Начало Новини Започват II етап на индустриалния парк в Бургас

Започват II етап на индустриалния парк в Бургас

burgas

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД е пуснал обществена поръчка за изпълнение на втория етап на развитие на индустриалната зона. Прогнозната стойност на поръчката е 2 млн. лв., съобщава Topnovini.bg.

Обществената поръчка предвижда да бъдат проектирани водоснабдителна система за питейно-битови нужди, канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води, както и канализационна мрежа за събиране и отвеждане на дъждовни води на цялата територия на втория етап от развитието на индустриалната зона .

Предвижда се и изпълнение на новопроектираните улични ВиК комуникации на част от територията на втори етап и вече проектирана битова канализация на част от територията на първи етап.

Важно условие е участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а регистрацията да отговаря на предмета на поръчката. Те също така трябва да имат опит в проектирането и да са извършвали сходни дейности през последните три години.

Участниците трябва да разполагат най-малко с по един проектант по всяка проектна част, посочена в заданието за проектиране. Към момента на сключване на договор, за всеки един от проектантите трябва да се представят удостоверения за пълна правоспособност, актуални към момента и издадени от Камарата на архитектите в България (КАБ) или от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага най-малко с един строителен инженер „магистър” или технически ръководител, който да притежава опит в строителството, а също и един отговорник по контрола на качеството, който да има удостоверение или сертификат за система за управление на качеството. Нужен е и един координатор по безопасност и здраве, притежаващ удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството.

Друго важно условие е участниците да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001:2008, за което да има издаден валиден сертификат.

Допълнителна информация, посочена в поръчката, е, че трябва да се представят автобиографиите на екипа, който ще отговаря за изпълнението на проекта. В тях трябва да са посочени образованието, професионалната квалификация и опит на всеки един от хората.

Срокът за получаване на офертите или заявленията за участие е 15 декември тази година. Те ще бъдат отворени на следващия ден в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, който се намира на ул. „Хаджи Димитър” № 14, ет. 2.

Строители.бг