Начало Новини Започва строителството на малка ВЕЦ край Мездра

Започва строителството на малка ВЕЦ край Мездра

ВЕЦ

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на дружеството с ограничена отговорност „Царевец” върху имот – публична държавна собственост, за първия етап от строителството на малка ВЕЦ на р. Искър. Теренът от почти 2 дка се намира в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра. Предвижда се на него да бъде изградена ниско напорна деривационна централа на течащи води, състояща се от преливник (преграден яз), водовземно съоръжение и рибен проход, утайник, горен деривационен канал, сграда на МВЕЦ, долна вада, оградна и предпазна дига.

С друго решение правителството учреди в полза на МВР сервитут за срок от 10 години върху 70 дка незалесени територии – публична държавна собственост, в района на дейност на държавните горски стопанства в Елхово и Тополовград. Те ще бъдат използвани за изграждане и обслужване на електрозахранващ кабел СН, сензорни елементи и комуникационен и сигнален кабели за сензори за наблюдение, необходими за интегрираната система за контрол и наблюдение на българо-турската граница.

За учредения сервитут МВР ще заплати 18 028 лв., режийни разноски в размер на 360 лв. и цена за компенсационно залесяване в размер на 44 820 лв.