Начало Статии Строителни фирми Възможности за отпимизиране на разходите в строителството

Възможности за отпимизиране на разходите в строителството

ytong

Мнението на проектанта – инж. Димитринка Кавръкова

Една от основните задачи на проектанта е оптимизирането на строителните конструкции, така че те да се изграждат с минимални разходи без да се прави компромис с тяхната надеждност и с експлоатационните им качества. Това може да се постигне с разработването на проектни варианти, при които се използват различни съвременни строителни материали.

При проектирането на жилищна сграда бяха разработени два варианта на изпълнение на неносещите зидани стени:

– с използване на блокчета Ytong;
– с керамични блокове (тухли „четворки”).

ytongytong

Ефект от използването на продуктите Ytong

•    Масата на зидариите намалява с 209,7 t (57,1%) общо за цялата сграда;
•    Общата сеизмична маса намалява с 264 t (етажните – средно с 15,1%);
•    Отпадат двуетажните едноотворни рамки (4 броя), които участваха в поемането на сеизмичното натоварване, поради крайно ограничените от архитектурното решение възможности за разполагане на шайби в сградата;
•    Резултати от сеизмичния анализ на конструкцията:
– Намаляват хоризонталните премествания на конструкцията от сеизмично натоварване;
– В резултат на намаляване на масите, намаляват етажните сеизмични сили и усилията във вертикалните носещи конструкции, поемащи земетръса;
•    Икономията на стомана за изпълнение на цялата конструкция е 9818 kg (16,2%);
•    Количествата на бетона нямат голямо изменение (намаление с 2,5%), поради спецификата на сградата и конструктивните изисквания;
•    Количеството на зидариите от  Ytong е със 7% повече, тъй като дебелината на външните стени е 30 cm, от което изцяло отпада необходимостта от полагане на топлоизолация по тях.

Ниското обемно тегло на продуктите Ytong се отразява пряко върху постоянното натоварване на конструкцията от външните и преградните стени, което рефлектира върху цялостното ù поведение и значително облекчава нейната работа.

Опростяват се статическите схеми на част от елементите, а чрез това и тяхното конструиране (изпълнение на армировъчни работи). Най-голямо и положително е въздействието върху сеизмичното моделиране и анализ на конструкцията.

Употребата на продуктите Ytong е свързана с намаляване количествата на вложените материали за изпълнение на конструкцията, бетон и армировка, и води до реализиране на значителен икономически ефект.