Начало Статии Строителни фирми Възможности за оптимизиране на разходите в строителството

Възможности за оптимизиране на разходите в строителството

Мнението на проектанта

инж. Димитринка Кавръкова

Една от основните задачи на проектанта е оптимизирането на строителните конструкции, така че те да се изграждат с минимални разходи без да се прави компромис с тяхната надеждност и с експлоатационните им качества. Това може да се постигне с разработването на проектни варианти, при които се използват различни съвременни строителни материали.

Бих искала да споделя резултатите от един такъв опит за оптимизация от моята проектантска практика. При проектирането на жилищна сграда бяха разработени два варианта на изпълнение на неносещите зидани стени:

– с използване на блокчета Ytong;
– с керамични блокове (тухли „четворки”).

Целта беше да се сравнят технико-икономическите характеристики на конструкцията за двете алтернативни решения. Изборът на продуктите Ytong по вид и размери беше извършено, така че външните и вътрешните стени да изпълняват нормативните изисквания еднакво или по-добре от варианта с  „четворки”.

Описание на сградата

Обектът представлява жилищна сградa в гр. София. Застроената площ (ЗП) е 187.7 m2. Разгънатата застроена площ (РЗП) е 1115.6 m2. Сградата може да бъде разглеждана като един от примерите на наложилите се през последните години тенденции в жилищното строителство в градска среда, а именно стремеж за възможно най-голямо опол-зотворяване на допустимата интензивност на застрояване.

Ефект от използването на продуктите Ytong

•    Масата на зидариите намалява с 209,7 t (57,1%) общо за цялата сграда;
•    Общата сеизмична маса намалява с 264 t (етажните – средно с 15,1%);
•    Отпадат двуетажните едноотворни рамки (4 броя), които участваха в поемането на сеизмичното натоварване, поради крайно ограничените от архитектурното решение възможности за разполагане на шайби в сградата;
•    Резултати от сеизмичния анализ на конструкцията:
– Намаляват хоризонталните премествания на конструкцията от сеизмично натоварване;
– В резултат на намаляване на масите, намаляват етажните сеизмични сили и усилията във вертикалните носещи конструкции, поемащи земетръса;
•    Икономията на стомана за изпълнение на цялата конструкция е 9818 kg (16,2%);
•    Количествата на бетона нямат голямо изменение (намаление с 2,5%), поради спецификата на сградата и конструктивните изисквания;
•    Количеството на зидариите от  Ytong е със 7% повече, тъй като дебелината на външните стени е 30 cm, от което изцяло отпада необходимостта от полагане на топлоизолация по тях.

Ниското обемно тегло на продуктите Ytong се отразява пряко върху постоянното натоварване на конструкцията от външните и преградните стени, което рефлектира върху цялостното ù поведение и значително облекчава нейната работа.

Опростяват се статическите схеми на част от елементите, а чрез това и тяхното конструиране (изпълнение на армировъчни работи). Най-голямо и положително е въздействието върху сеизмичното моделиране и анализ на конструкцията.

Употребата на продуктите Ytong е свързана с намаляване количествата на вложените материали за изпълнение на конструкцията, бетон и армировка, и води до реализиране на значителен икономически ефект.