Начало Новини МС одобри промени в Закона за енергийна ефективност

МС одобри промени в Закона за енергийна ефективност

енергийната ефективност

Източник: energyonline.bg

Министерският съвет одобри промени в Закона за енергийната ефективност, разработен във връзка с транспонирането на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. за енергийните характеристики на сградите.

Промените ще спомогнат за постигане целите на страната за енергийната ефективност и намаляване потреблението на енергия.

Съгласно измененията в закона ще бъде разработен национален план за увеличаване сградите с близко до нулево потребление на енергия. В него ще бъдат записани техническите показатели за тези сгради, периодът на действие и политиките за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.

Енергийните характеристики на нова сграда, преди въвеждане в експлоатация, ще бъдат удостоверявани със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м. От 9 юли 2015 г. посоченият праг ще намалее на 250 кв. м.

Въвежда се изискване след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда в експлоатация, енергийните й характеристики или на ремонтираната част от нея да са подобрени така, че да отговарят на минималните изисквания, доколкото това е технически възможно и икономически обосновано.

Ще бъде правена и оценка за техническата и икономическата целесъобразност от използването на алтернативни високоефективни системи.