Начало Новини Инвестират над 650 млн. лв. в туристически обекти

Инвестират над 650 млн. лв. в туристически обекти

Оперативна програма „Регионално развитие

Източник: vestnikstroitel.bg

„Опознай родината, за да я обикнеш“, е казал Алеко Константинов. И като всяка мъдрост и тази се е доказала във времето. Сега обаче добива нов смисъл – обиколи родината, за да я обикнеш и рекламираш пред чужденците. Въпреки или заради големия брой културни и туристически обекти в страната достъпността до тях е затруднена. Липсващата инфраструктура, подходящи места за престой или дори реставрирането и съхранението на самите паметници са само част от проблемите. За тяхното разрешаване са нужни средства, които могат да дойдат от еврофондо­вете.

В този програмен период по Оперативна програма „Регионално развитие“ (бъдещата „Региони в растеж“ след 2014 г.), са финансирани дейности по 123 обекта, от които 119 културно-исторически и 4 природни. Общата им стойност е над 250 млн. лв., от които 218 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от бюджета на програмата.

Плановете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за инвестиции в подобен тип проекти в периода 2014-2020 г. са още по-амбициозни. Средства ще се отпускат за развитие на природни, културни и исторически атракции – възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др. Ще има пари също за обекти с религиозно значение, за подобряване на прилежащите пространства и осигуряване на достъп на хора с увреждания. Всички тези проекти ще се осъществяват по приоритетна ос 4 на ОПРР – „Регионален туризъм“. Обектите, които ще се финансират, ще бъдат определени по методология, която се подготвя от работна група, ръководена от министъра по управление на средствата от ЕС.

Планира се средства да се отпускат и по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, подприоритет „Културна инфраструктура“. По нея ще се подкрепят дейности, включени в интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Индикативният бюджет към момента е близо 240 млн. лева.

Предвиденият финансов ресурс по приоритетна ос „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г. е около 430 млн. лева, които ще се отпускат за приоритизираните по методологията проекти във всеки от шестте района за планиране.

През следващия програмен период средствата по програмата ще се разпределят по нов начин. Основната разлика ще е в подхода за избор на проекти. За да бъдат определени приоритетните културни обекти, се работи както от страна на бъдещите конкретни бенефициенти, така и на национално ниво.

Съгласно новата методология допустими за оценка ще бъдат обекти от национално и световно значение, които имат потенциал за развитие на туризма. Те ще се приоритизират по критерии и са в следните основни области: транспортна достъпност, местоположение на обекта, физическо състояние, информационна осигуреност, наличие на допълващи тематични продукти.

Специфично за бъдещата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде прилагането на интегриран подход в инвестициите и използването на инструментите за финансов инженеринг. Това означава, че вложенията в културна инфраструктура ще бъдат териториално насочени, като залегнат в интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Предвижда се да се предоставя финансиране на конкретните бенефициенти по програмата на основата на предефинирани проекти. В случаите на прилагане на инструментите за финансов инженеринг крайните получатели ще кандидатстват пред определените за бенефициенти финансови инструменти, които ще предоставят финансови средства под формата на нисколихвени заеми, гаранции и дялово участие.

Средства по програмата ще се отпускат за развитие на природни, културни и исторически атракции. Сред допустимите дейности е и надграждане на туристическата инфраструктура, като в това число влизат туристически пътеки, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели и посетителски информационни центрове. Включени са ремонтът и изграждането на пътища и улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги. Предвижда се да има възможност за съпътстващо обучение на персонала, както и за организиране на събития в района им, за маркетингови и рекламни дей­ности.

Основна специфика на проектите е, че те трябва да са интегрирани решения за развитие на туристически атракции. Друга важна особеност е, че общините имат възможност да кандидатстват с обекти държавна собственост, след като сключат споразумение с Министерството на културата и получат преотстъпено право на управление на обекта. Проектите трябва да се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство, основно в частта, отнасяща се до реставрация, консервация, експониране и опазване на туристическата атракция.

В този програмен период по ОПРР финансиране са получили общо 123 проекта, а бенефициенти са 161 общини с население над 10 000 жители. Министерството на културата също получи подкрепа за свои проекти, сред които и за развитие на туризма в Евксиноград.

Към началото на март 2013 г. програмата има 2 приключили проекта с одобрени окончателни плащания. Единият е за консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите в Стара Загора с бенефициент Министерството на културата и „Развитие на туристически атракции в община Троян” с бенефициент общината. Всички останали проекти са в процес на изпълнение, като последните сключени договори са през август 2012 г. Срокът за изпълнението им е 24 месеца.

13 от проектите са успешно приключили през 2012 г. и като резултат са обновени и модернизирани 13 сгради на културната инфраструктура. В процес на изпълнение са два обекта – „Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър „Васил Друмев” – гр. Шумен“, който следва да приключи през 2013 г., и проектът за създаване на национален музеен комплекс, който е на стойност над 27 млн. лв. и ще бъде завършен през 2014 г.

Общо 10 договора са сключени по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, като конкретен бенефициент е Министерството на културата. Един от тях вече приключи миналата година, а от началото на 2013 г. до настоящия момент са приключили още 6 проекта. Останалите 3 предстои да бъдат завършени до края на 2013 г. Има сключени договори и по приоритетна ос 3 за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. В момента общините бенефициенти са в процес на изпълнение на строително-монтажните работи, които трябва да приключат до края на 2013 г.