Начало Новини Информационна среща в Община Борино

Информационна среща в Община Борино

Борино

Източник: borino.bg

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Борино на 24 април 2013 г. (сряда) о т 1 0,30 ч., в зала на Общинска администрация – Борино, ет. 3.

Основна цел на информационната среща е представяне на актуалните възможности за финасиране на проекти по оперативните програми през 2013 г. В допълнение ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата ще получат отговори на индивидуални въпроси за възможностите за финансиране.

На срещата са поканени представители на oбщинската администрация, неправителствени организации, местния бизнес, социално–икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.