Начало Статии Дограма Чех Пласт – в стремеж към ръст на производствения капацитет

Чех Пласт – в стремеж към ръст на производствения капацитет

На 23 декември 2015 год. фирма „Чех Пласт“ ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция „ЕФК“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0100-C01 по проект „Чех Пласт“ ООД – в стремеж към ръст на производствения капацитет“.

Стойност на проекта 1 669 291,12 лв., от които 849 919,58 лв. са европейско и 149 985,81 лв. са национално съфинансиране.

Проектът е насочен към закупуване и въвеждане в експлоатация на две автоматизирани линии с електронно управление за производство на PVC и алуминиева дограма, включващи следните машини:

Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC – дограма – цялостна компановка, включваща:

– Режещ център;
– Център за обработка на профила;
– Транспортна лента;
– CNC – Почистваща машина с въртяща станция;
– Автомат за пробиване отворите за пантите;
– Контролно – остъклителен блок.

Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма – цялостна компановка, включваща:

– Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране;
– Обработващ център за алуминий;
– Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили;
– Ъглонабивна преса.

Чрез закупуването на двете производствени линии се очаква да се преодолеят ограниченията в производствения процес, свързани с лимитиран капацитет за поемане на поръчки на настоящите и нови клиенти от страната и чужбина. Днес ограниченията в производството са породени от недостатъчна технологична обезпеченост в цеховете за PVC и алуминиева дограма, липса на автоматизация на процесите, недостатъчни обеми продукция и висок човешки фактор в производството.

Въвеждането на новите технологии в производството ще гарантира автоматичния контрол на качеството на произвежданите детайли и цял продукт, ще се оптимизира времето, необходимо за осъществяване на цялостния производствен процес. Това ще се отрази положително върху производителността на „Чех Пласт“ ООД и ще повиши производствения капацитет на фирмата.

На 07.03.2016 г. от в сградата на фирма Чех Пласт ООД се проведе информационен ден, чиято цел беше да запознае обществото с целите на проекта, предвидените дейности, очакваните резултати от реализацията и източниците на финансиране. Пресконференцията беше посетена от различни заинтересовани страни – медии, граждани и институции.

Към момента в изпълнение на дейностите по проекта беше проведен избор на изпълнители за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване чрез Публична покана. На 15.03.2016 г. от 11:00 часа в сградата на фирма „Чех Пласт“ ООД оценителна комисия отвори  и разгледа подадените оферти.